کارشناسان آموزش دیده و حرفه ای لایف فست جهت ثبت و معرفی فروشگاه در بیش از 25 شهر ایران حضور دارند و با در اختیار داشتن کارت تامین کنندگی لایف فست قادر خواهند بود در محل فروشگاه شما جهت آموزش و ثبت فروشگاه شما در لایف فست اقدام کنند.

تمامی فروشگاه ها میتوانند هنگام مراجعه کارشناسان ما از طریق QR کد درج شده بر روی کارت و یا کد بازاریابی هر یک از کارشناسان ، نسبت به اهراز هویت آنان از طریق سایت لایف فست اقدام کنند

دقت داشته باشید تصویر و کد هر یک از کارشناسان را با اطلاعات ثبت شده در سایت تطابق داده و سپس اقدام به ثبت کنید و اطلاعات خود را در اختیار کارشناسان جهت ثبت نام قراردهید

علی براتی مطلق

کدبازاریابی: BN5749

4/5

امین جوادی

کدبازاریابی: BN5144

4/5

محسن رضایی

کدبازاریابی: BN5124

4/5

جواد احمدی

کدبازاریابی: BN7468

4/5

مشهد

تربت حیدریه

بیرجند

گلبهار

قوچان

فریمان

زرین شهر

شاهین شهر

نیشابور

بردسکن

قائن

شیروان

اسفراین

چناران

بجنورد

سمنان

اصفهان

مبارکه

پرند

همدان

کارشناسان موردتائید مشهد مقدس

علی براتی مطلق

کدبازاریابی: BN5749

4/5

امین جوادی

کدبازاریابی: BN5144

4/5

محسن رضایی

کدبازاریابی: BN5124

4/5

جواد احمدی

کدبازاریابی: BN7468

4/5

کارشناسان موردتائید قائن

علی براتی مطلق

کدبازاریابی: BN5749

4/5

امین جوادی

کدبازاریابی: BN5144

4/5

محسن رضایی

کدبازاریابی: BN5124

4/5

جواد احمدی

کدبازاریابی: BN7468

4/5

کارشناسان موردتائید بیرجند

علی براتی مطلق

کدبازاریابی: BN5749

4/5

امین جوادی

کدبازاریابی: BN5144

4/5

محسن رضایی

کدبازاریابی: BN5124

4/5

جواد احمدی

کدبازاریابی: BN7468

4/5